Home » Werkgroep Winkels

Werkgroep Winkels

Werkgroep Winkels

__________________________________________________________________________________

Het winkellandschap is de afgelopen jaren flink onder druk komen te staan. Zowel door de crisis als andere ontwikkelingen zoals het online-kopen van consumentenartikelen is er een grote druk op de retailsector komen te staan dus ook op het vastgoed dat daaraan gekoppeld is. Gemiddeld staat ruim 10% van het winkelvloeroppervlakte leeg.  Het voornaamste gremium waar Werkgroep Winkels meedenkt en meewerkt aan oplossingen voor de winkelproblematiek is de Retailagenda, onder leiding van minister Kamp (EZ). Hierbij zijn publieke en private partijen betrokken die samenwerken aan een toekomstbestendig winkellandschap. De winkeltop is in 2014 overgegaan in dit initiatief. De inbreng van Werkgroep Winkels focust zich voornamelijk op het versterken van kansrijke winkelgebieden, het beperken van nieuwbouwlocaties (met name PDV/GDV) en aanpassing van het huurrecht. Het huurrecht is sterk verouderd en te rigide. Daardoor hindert het hedendaagse antwoorden op de uitdagingen in de winkelsector. Ook blijven huren kunstmatig laag. Verder zien we meer en meer dat gemeenten ook winkelruimte pogen te benutten als melkkoe door bijvoorbeeld het gebruikersdeel van de OZB bij de verhuurder neer te leggen. Vanuit de Werkgroep Winkels trachten we een bijdrage te leveren aan het creëren van een duurzaam, vitaal en toekomstbestendig winkellandschap. De nadruk ligt daarbij op het terugdringen van het aantal vierkante meters winkelruimte en het schrappen van overbodige plancapaciteit. 

De Werkgroep Winkels focust zich daarmee op onder andere de volgende aandachtgebieden:

  • aanpassing van het verouderde winkelhuurrecht;
  • actieve aanpak van de problematiek door gemeenten en provincies door heldere selectie van kansrijke winkelgebieden in bestemmingsplannen / structuurvisies;
  • sterke beperking door gemeenten van nieuwbouw;
  • faciliteren door gemeenten van oplossingen als transformatie;
  • aanscherpen en generiek toepassen van de Ladder duurzame verstedelijking;
  • een halt toeroepen aan gemeenten die winkeleigenaren als melkkoe gebruiken;
  • definitief en categorisch uitsluiten van verhuurders van de Warmtewet.